Badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)

 

BADANIE EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ (EWD)

 

Metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej jest ważnym narzędziem ewaluacji. Pozwala:

  • ocenić efektywność nauczania,
  • zidentyfikować obszary do zmiany,
  • określić czynniki efektywności specyficzne dla danej szkoły.

Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. W polskim modelu EWD wykorzystywana jest przede wszystkim informacja o wynikach egzaminacyjnych na kolejnych etapach kształcenia, dlatego też wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych.

 

EWD jest miarą efektywności nauczania w szkole.

Badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej  STO Żyrardów czesc humanistyczna

 

Badanie Edukacyjnej Wartości Dodanej  STO Żyrardów

 

Jak odczytywać wykresy?

 

By ułatwić statystyczną interpretację pozycji gimnazjum w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0).

 

Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia.

 

  • Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
  • Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
  • Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
  • Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
  • Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.