Historia szkoły w pigułce.

Jak było na początku?

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie rozpoczęła działalność 1 września 1991 roku. Jej utworzenie stanowiło realizację marzeń rodziców i nauczycieli, którzy uważali, że ówczesny system oświatowy nie zapewnienia dzieciom warunków dobrej edukacji i wszechstronnego rozwoju. Szukali sposobu na to, by uczeń stał się najważniejszym podmiotem w szkole. Taką możliwość w niewielkim robotniczym „Czerwonym Żyrardowie” dała Społeczna Dwójka.

 

Zaczynaliśmy od 50 uczniów w czterech oddziałach w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury. Pierwsze lata były bardzo trudne. Każdą salę należało przygotować i odpowiednio wyposażyć. Nasza koncepcja edukacyjna wzbudziła duże zainteresowanie żyrardowian. Już od momentu powołania Szkoły do życia, i jeszcze potem, przez kilka pierwszych lat jej działalności trwały burzliwe dyskusje nad tym jaka ta Szkoła ma być, czym ma się różnić od państwowej podstawówki. To ścieranie się różnych koncepcji, zarówno nauczycielek – założycielek, jak i rodziców naszych uczniów było dla nas wszystkich równie wyczerpujące i absorbujące jak wszystkie inne sprawy organizacyjno-prawne. Wszyscy wiedzieliśmy na pewno, czego dla naszych dzieci nie chcemy: nie chcieliśmy przeładowanych programów, trzydziestoosobowych klas, hałasu i tłoku na przerwach, obojętnych nauczycieli, akademii ku czci, nauczania ideologii. Zgodni byliśmy również co do tego, by uczyć nasze dzieci języków obcych i zapewnić im ruch. Nie mieliśmy oczywiście własnej sali sportowej ani basenu.

Wszystkie obiekty sportowe znajdowały się daleko od Szkoły. Dlatego zdecydowaliśmy, że dzieci będą dowożone autokarem na basen do Pruszkowa (potem na dużo mniejszy, ale w Żyrardowie). Dodatkowo, zorganizowaliśmy zajęcia rytmiki dla klas młodszych, koła artystyczne i przedmiotowe. Rodzice wysunęli postulat, by Szkoła stała się szkołą „wędrującą”. Organizowano więc liczne wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, zakładów pracy rodziców, wycieczki do Warszawy i dalsze (jedno- i kilkudniowe) oraz „zielone szkoły” w różnych zakątkach Polski.

Dużo trudniej było nam sprostać postulatowi nauczania języków obcych w wymiarze większym niż w szkołach publicznych. Mówimy tu oczywiście o języku angielskim i niemieckim, a nie rosyjskim. A przecież już  w 1991r. nasi uczniowie klasy 0 i I –II uczyli się angielskiego w ramach lekcji obowiązkowych. Szkoła zaczęła się rozwijać, przybywało uczniów i klas. W następnym roku, dzięki życzliwości władz, przenieśliśmy swoją siedzibę do nowego budynku. W 1992r. z dotacji PFRON dokonaliśmy zniesienia barier architektonicznych oraz zakupiliśmy wyposażenie i pomoce do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Od 1993r. do szkoły uczęszczało kilkanaścioro uczniów niepełnosprawnych, dla których wśród miejscowych firm i przedsiębiorców uzyskaliśmy sponsorowanie pełnych kosztów kształcenia. Do chwili obecnej nasza placówka ma charakter integracyjny.

W roku 1997 osiągnęliśmy strukturę pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej i w czerwcu 1998 roku nasze mury opuścili pierwsi absolwenci. Od początku funkcjonowania szkoły wyróżnialiśmy się na mapie lokalnych placówek oświatowych.

Czym się wyróżnialiśmy?

Działaniami zmierzającymi do kształtowania ucznia jako osoby, w sensie umysłowym, duchowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym.

  1. Indywidualizacją nauczania poprzez dostosowanie treści, metod, form i tempa pracy do każdego ucznia.
  2. Realizacją autorskich lub zmodyfikowanych programów nauczania.
  3. Szeroką ofertą zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, modyfikowaną w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców.
  4. Udziałem rodziców w życiu szkoły, kreowaniu jej wizerunku, doradztwie w organizacji i zarządzaniu.
  5. Koncepcją wychowawczą, której założeniem było określenie granic wolności uczniów tak, by dyscypliny nie narzucać im arbitralnie, lecz by w rozsądnym wymiarze stała się dla nich naturalnym elementem codzienności.
  6. Ciepłą atmosferą w nielicznym gronie przyjaciół. Liczbą uczniów w klasach do 16 osób. Pracą w małych, przytulnych salach urządzonych przez dzieci, rodziców i wychowawcę.
  7. Aktywnością w środowisku lokalnym, podejmowaniem przedsięwzięć o zasięgu miejskim i powiatowym.

 

W 1999 roku z inicjatywy rodziców utworzone zostało Społeczne Gimnazjum STO; połączono je organizacyjnie ze szkołą podstawową w Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie.
        Nie funkcjonujemy w izolacji. Współpracujemy z organami samorządu terytorialnego. Naszymi partnerami w realizacji konkursów i projektów lokalnych są powiatowe szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, Muzeum Mazowsza Zachodniego, fundacje i inne organizacje pozarządowe.
Mocnym wyrazem patriotycznego wychowania obywatelskiego oraz budowania tożsamości w wielokulturowym Żyrardowie był projekt pod patronatem Prezydenta Miasta uwieńczony nadaniem szkołom w 2004r. imienia Pawła Hulki – Laskowskiego – pisarza, społecznika. Na całoroczny projekt o zasięgu miejskim składały się turnieje wiedzy o Żyrardowie, o Hulce – Laskowskim, konkursy literackie (legenda o powstaniu Żyrardowa) oraz plastyczne – szlakiem Hulki po Żyrardowie, zajęcia w historycznym gabinecie pisarza, wywiad z jego wnukiem. Wszystkie działania zostały przedstawione na uroczystości w Miejskim Domu Kultury w postaci prezentacji multimedialnej.
Nasza szkoła organizuje dla swego środowiska wiele imprez i uroczystości. Część z nich wchodzi do tradycji szkoły; są ponawiane co roku. Niektóre zyskują zasięg lokalny i renomę w okolicznych szkołach.

Uroczystość 15-lecia szkoły w 2006 roku zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości – władze miasta i powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury, prezesi firm i przedsiębiorstw i co ważne – szeregi absolwentów i rodziców. To świadczy o naszej roli w lokalnym środowisku.

W czerwcu 2009r. szkoła obchodziła 18 urodziny. Jubileuszowym prezentem dla społeczności szkoły był SZTANDAR ufundowany przez znamienitych donatorów.
Równie przyjemna okazała się impreza z okazji 20 –lecia szkoły w czerwcu 2011r. Zajęcia plenerowe dla uczniów były w dużej mierze przygotowane i przeprowadzone przez rodziców uczniów.
Rok 2011r. został ogłoszony w Żyrardowie rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego. Uczniowie „Społeczniaka” czynnie włączyli się do udziału w imprezach i konkursach poświęconych naszemu patronowi. Wielu przedsięwzięć ujętych w programie obchodów byliśmy wyłącznymi organizatorami. Do najmłodszych skierowany był konkurs plastyczny – ilustracja do „Podróży Guliwera” , starsi uczniowie podstawówek wzięli udział w warsztatach tłumaczeniowych oraz pisali list do Hulki, gimnazjaliści i uczniowie liceów przygotowali prezentacje multimedialne o życiu, twórczości i działalności społecznikowskiej naszego patrona.