Model absolwenta

Model absolwenta

  • Jest samodzielny i kreatywny – orientuje się w otaczającym go świecie; potrafi stawiać sobie cele i realizować je; swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; w razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.
  • Posiada solidną wiedzę i wysoki poziom posługiwania się językami obcymi – umie wykorzystać je w praktyce.
  • Jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany – zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych  działań; gotów jest ponieść konsekwencje za swoje postępowanie i swoje decyzje; potrafi przyznać się do błędu; szanuje czas swój i innych.
  • Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
  • Szanuje prawo, jest uczciwy – stosuje się do ogólnie przyjętych norm i przepisów w szkole i poza nią; rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu; umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. 
  • Wierzy w siebie –zna swoje mocne i słabe strony, potrafi pracować nad sobą; zna i stosuje nawyki skutecznego działania; potrafi dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
  • Przejawia wysoką kulturę osobistą – potrafi odpowiednio ubrać się i zachować w każdej sytuacji; zna i stosuje zasady savoir-vivru; pięknie mówi po polsku, nigdy nie używa wulgaryzmów.
  • Potrafi pracować w zespole – pełni różne role, aktywnie uczestniczy w planowaniu, organizacji, realizacji i podsumowaniu/ ewaluacji zadań.