Aktualności

Nasz „Społeczniak” w gronie najlepszych na Mazowszu

5 sierpnia 2013

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie została laureatem KONKURSU „Start w Przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Organizatorem Konkursu był Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Całoroczny cykl spotkań opracowanych i realizowanych przez p. Agnieszkę Wronkowską znalazł się wśród najciekawszych projektowych zajęć pozalekcyjnych
w województwie mazowieckim. Doceniono nasze twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do realizowanych zagadnień, dostosowane do potrzeb danej grupy uczestników; efektywność w podnoszeniu i doskonaleniu kompetencji kluczowych uczestników projektu; rozbudzanie motywacji do nauki i inwestowania we własny rozwój; osobiste zaangażowanie uczestników i osób prowadzących zajęcia; rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci; inspirowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego; zaangażowanie szkoły i organu prowadzącego
w realizację Projektu.

Dla Laureatów konkursu – grupy 25 uczniów – przewidziane są nagrody w postaci dofinansowania kilkudniowego wypoczynku oraz różnych form krajoznawstwa i turystyki.