Oferta Gimnazjum

Organizacja

 • klasy do 16 uczniów
 • każda klasa w swojej sali
 • bezpieczeństwo
 • przyjazna atmosfera
 • tworzymy zespół, którego każdy członek jest ważny
 • zajęcia od 8.00
 • obiady

Program edukacyjny

 • realizacja podstawy programowej na wysokim poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów,
 • profesjonalne zajęcia przedmiotowe prowadzone przez profesjonalną kadrę,
 • zwiększona liczba godzin,
 • j. angielski 4 godz. tygodniowo,
 • j. niemiecki 3 godziny tygodniowo,
 • wraz z fakultetami w kl. III – realizujemy ok. 700 godzin języków obcych –  ( w szkole publicznej przewidziano 450 godzin na dwa języki ),
 • matematyka 5 godzin tygodniowo – wraz z fakultetami w kl. III to ponad 150 godzin więcej niż w szkole publicznej,
 • basen z dowozem – 2 godziny w tygodniu,
 • w sezonie zimowym zajęcia na lodowisku, kręgielni,
 • religia (dla chętnych),
 • wychowanie do życia w rodzinie (dla chętnych),
 • od 2015/2016- etyka.

Indywidualny plan działań wspierających i rozwijających ucznia

Wspieranie i rozwijanie zdolności uczniów, to jedno z najważniejszych zadań Społecznego Gimnazjum STO. Absolwenci szkoły mają być światłymi i otwartymi ludźmi, poszukującymi swojego miejsca w świecie, twórczymi, wyposażonymi w umiejętności pozwalające na rozwój własny i kreowanie otaczającej rzeczywistości. Niezwykle ważna jest także ich postawa i wartości, którymi się kierują – odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność.

Głównym naszym celem jest rozwój każdego ucznia gimnazjum, wczesne rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego młodego człowieka oraz promowanie ich w społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym.

Nauczyciele Gimnazjum pochylili się nad tymi zadaniami i postawili sobie pytanie jak osiągnąć te cele, kiedy każdy uczeń to odrębna osobowość, różne umiejętności i możliwości, inne oczekiwania.
Przez pół roku trwały przygotowania, obserwacje uczniów, rozmowy z nimi i ich rodzicami, aż powstała koncepcja „ Indywidualnych planów działań wspierających i rozwijających uczniów”.

Na początku drugiego semestru uczniowie dokonują wyboru jednego lub kilku mentorów, mających ich wspierać w dalszym rozwoju. Nauczyciel –mentor po konsultacji z podopiecznym opracowuje dla niego „ Indywidualny plan działań wspierających i rozwijających ”. Plany te zawierają cele, określają metody i formy pracy z uczniem oraz harmonogramy z przydzielonymi zadaniami, formami i terminami realizacji . Zgodnie z przyjętą przez Radę Nauczycieli strategią każdy uczeń musi wybrać co najmniej 1, co najwyżej 2 przedmioty indywidualnego rozwoju. W szczególnych przypadkach więcej.

Realizacja zadań zawartych w indywidualnych planach daje uczniom wzrost poczucia własnej wartości , motywację do rozwoju, możliwość wykazania się odpowiedzialnością, spełnienie zainteresowań.
Warto wspomnieć, że w szkole wprowadzono Indeksy sukcesu , gdzie wpisuje się ważne dla ucznia nagrody, aktywności, zdobyte certyfikaty czy stopnie karate. Okazuje się, że uczniowie nie zawsze potrafią przedstawić swoje dokonania, czasem o nich zapominają, czasem nie dostrzegają w swoich działaniach niczego nadzwyczajnego. Teraz mogą budować swój rozwój patrząc na to co już osiągnęli i dokładać do tego kolejne osiągnięcia.

W ramach czesnego – Specjalny program przygotowujący do egzaminów zewnętrznych:

 1. systematyczne monitorowanie osiągnięć każdego ucznia, indywidualny plan rozwoju,
 2. fakultety j. polski  w kl. III ( ok. 50 godzin więcej niż w szkole publicznej ),
 3. fakultety matematyka  w kl. III,
 4. fakultety język obcy w kl. III,
 5. fakultety historia i WOS,
 6. zajęcia dodatkowe – powtórzenia – chemia, biologia, fizyka,
 7. konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych,
 8. wewnątrzszkolne próbne egzaminy gimnazjalne,
 9. szkolenie dla uczniów i rodziców – procedury i instrukcje przeprowadzania egzaminu.

To pozwala naszym uczniom osiągać najwyższe wyniki i dostać się do wybranych liceów.

Diagnozy

 • „na wejściu” i po każdej klasie,
 • ryzyka dysleksji,
 • stylu uczenia się

Dodatkowo –  zajęcia i koła zainteresowań

 • wolontariat,
 • egzaminy Cambridge – międzynarodowe  certyfikaty,
 • przyrodnicze,
 • humanistyczne,
 • artystyczne,
 • sportowe.

Zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Sposoby realizacji

 • zajęcia klasowo – lekcyjne
 • zajęcia pozaszkolne – lekcje muzealne, teatralne, terenowe, basen, lodowisko, kręgle
 • wycieczki przedmiotowe
 • zielone szkoły
 • teatr, kino, koncerty, wystawy
 • opracowanie przez uczniów –rodziców-nauczycieli indywidualnych planów rozwoju
 • aktywne metody pracy
 • nowoczesne technologie
 • stosujemy elementy oceniania kształtującego