Profilaktyka

 

Informacje dla NAUCZYCIELI 

Projekt rozporządzenia MEN dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Projekt rozporządzenia MEN w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych.
 •  Projekt dotyczy dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem uczęszczających do publicznych szkół i placówek. Z obowiązującego rozporządzenia usunięto przepis definiujący „zagrożonych uzależnieniem”, gdyż znajduje się on w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z użytym w ustawie określeniem „osoby zagrożonej uzależnieniem” rozumie się przez nie osobę, u której zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo osobę sporadycznie używającą środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1396) dokonano zmiany znaczenia terminu „środek zastępczy”, który obejmuje tzw. dopalacze (nowe substancje o działaniu psychoaktywnym), które od 2008 roku pojawiły się masowo w obrocie, w sklepach oraz w sprzedaży internetowej. Jak ujawniły badania toksykologiczne część substancji z tej grupy może stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników oraz prowadzić do uzależnienia.
 •  Zgodnie z projektem szkoły i placówki systemu oświaty rozwijają działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Projektowane zmiany wskazują, na czym polegają działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze w szkole i w placówce. Określono również ważną z punktu widzenia działań informacyjnych grupę odbiorców tj. nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wskazano na informowanie o uzależnieniach, a nie jak dotychczas jedynie o narkomanii. Ważną zmianą jest również poszerzenie zakresu oddziaływań informacyjnych na różne rodzaje uzależnienia, nie tylko narkomanię. W ocenie wielu specjalistów, w dzisiejszych czasach charakterystyczne jest używanie różnych substancji psychoaktywnych łącznie. Stąd w działaniach informacyjnych ważne jest przekazywanie wiedzy nie tylko o narkotykach, lecz również o zagrożeniach związanych z alkoholem, tytoniem, czy środkami zastępczymi, w tym tzw. dopalaczami. Poszerzony został również krąg osób, które powinny zostać przygotowane z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, o osoby pracujące z dziećmi, a nie jedynie zajmujące się ich wychowaniem.
 •  W projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy kategorie zajęć, podczas których są realizowane zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Pierwsza kategoria mówi o zajęciach organizowanych w ramach: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, godzin z wychowawcą klasy, godzin do dyspozycji dyrektora oraz zajęć prowadzonych w świetlicy. Druga kategoria obejmuje zajęcia edukacyjne, w których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, a które mogą być realizowane na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Trzecia natomiast obejmuje nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
 •  Projekt określa obowiązek przygotowania przez szkoły i placówki w ramach programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki planu działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. W projekcie rozporządzenia wskazano podstawowy zakres planu działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, który, w zależności od potrzeb, może zostać rozszerzony przez dyrektora szkoły lub placówki. Wprowadzono też przepis przejściowy, który umożliwi szkołom i placówkom uzupełnienie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o taki plan, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

 

Źródło: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1171%3Aprojekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-form-dziaalnoci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-zapobiegawczej-wrod-dzieci-i-modziey-zagroonych-uzalenieniem&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

Przydatne materiały: Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1396) 

 

http://bezpiecznaszkola.edu.pl/wiadomosci/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-zapobiegania-uzaleznieniom 

e-poradnik dla nauczycieli:

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/186/profilaktyka_uzalenien_w_szkole_aktualizacja_3_01_2011_11.pdf

Programy zapobiegania uzależnieniom:

http://www.profilaktyka.izeto.pl/profilaktyka/profilaktyka3.html 

Warto zajrzeć: 

http://www.ptzn.org.pl/linki.php 

http://www.trzezwyumysl.pl/ 

Instytucje zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień: 

 

 •  Krajowe Centrum ds. AIDS – Agencja Rządowa koordynująca działania z zakresu profilaktyki infekcji HIV i zachorowań na AIDS
 •  www.ptzn.bydgoszcz.com – PTZN Oddział Bydgoszcz
 •  Leszczyoska Filia Stowarzyszenia MONAR – Witryna z możliwością aktualizacji przez internautów.
 •  Instytut Lekow w Warszawie
 • Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 •  Instytut Psychiatrii i Neurologii
 •  Instytut Terapii Gestalt
 •  Ośrodek Profilaktyki, Edukacji i Terapii Uzależnieo OLCHA – Leczenie choroby alkoholowej oraz narkomanii: porady, terapia indywidualna i grupowa, terapia rodzin
 •  Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Agencji AD w Krakowie
 •  Paostwowy Zaklad Higieny
 •  Paostwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Rządowa Agencja koordynująca działania z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnieo od alkoholu
 •  Teatr Profilaktyczny w Krakowie
 •  Towarzystwo „KuĽnia” – Strona domowa jednej z największych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnieo. Patrz także: http://sokrates.umcs.lublin.pl/users/isiudem/
 •  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

 

Informacje dla RODZICÓW 

 

Uzależnienia – przyczyny i zapobieganie: 

http://lorymanow2.w.interia.pl/publikacje/xxx/uza.html

Zapobieganie uzależnieniom od kołyski ( Aktualności, Baza danych, Katalog placówek, Galeria, Księgarnia, Blogi, Forum):

http://www.narkotyki.pl/profilaktyka-uzaleznien/zapobieganie-uzaleznieniom-od-/

Forum internetowe:

Nikotyna: http://www.forum.narkotyki.pl/forum3,1,nikotyna.html

Fast-food:http://www.narkotyki.pl/zaburzenia-odzywianiadieta/fast-food/

Zaburzenia odżywiania-anoreksja, bulimia:

http://www.forum.narkotyki.pl/forum4,1,zaburzenia-odzywiania.html anoreksja bulimia

Alkohol: http://www.forum.narkotyki.pl/forum2,1,alkohol.html

Dopalacze: http://www.forum.narkotyki.pl/forum25,1,dopalacze.html

Internet: http://www.forum.narkotyki.pl/forum21,1,internet-internetoholizm.html

http://www.biomedical.pl/nalogi/siecioholizm-uzaleznienie-od-internetu-61.html

 

Test- Czy jesteś uzależniony od Internetu?

 

Internet wkracza w nasze życie coraz bardziej, z dnia na dzień przybywa jego zagorzałych wielbicieli i przeciwników, a wśród nich ludzi uzależnionych, często nie znających sobie z tego sprawy. Ten test możesz potraktować jako zabawne lub małe ostrzeżenie i przestrogę. Weź kartkę i napisz w słupku cyfry po kolei od 1 do 20, a przy nich zapisuj litery od odpowiedzi, które najcelniej opisują Twój stosunek do odpowiedniej sytuacji.

1.Źle się czuję, kiedy wiem, że muszę odłączyć się od Internetu:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

2. Moje otoczenie skarży się, że za dużo czasu spędzam na sieci:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często 3.

 

W nocy, nawet bardzo zmęczony, oddalam moment odłączenia się od sieci:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

4.Coraz bardziej interesuje mnie, co może wydarzyć się na sieci podczas mojej nieobecności:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

5.Uważam, że znajomi „wirtualni” są lepsi od rzeczywistych:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

6.Coraz dłużej siedzę na Internecie i coraz mniej wychodzę z domu:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

7.Budzę się w nocy i mam ochotę przyłączyć się do sieci:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

8.Mimo czynionych wysiłków, nie potrafię oprzeć się potrzebie wejścia na Internet:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

9.Często jestem na sieci dłużej niż początkowo zamierzałem:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

10.Coraz częściej mam ochotę rozmawiać ze znajomymi w Internecie niż spotykać się z „rzeczywistymi” ludźmi:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

11.Z powodu zasiedzenia się na Internecie, zdarza mi się zapomnieć o moich codziennych obowiązkach (sprzątanie, posiłki, zakupy …):

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

12.Surfowanie po Internecie powoduje, że jestem mniej wydajny w pracy:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

13.Kiedy jestem daleko od komputera, mam ochotę znaleźć się jak najszybciej przy nim z powrotem:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

14.Czuję się winny z powodu spędzenia zbyt dużej ilości czasu na Internecie:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

15.Podłączam się do sieci natychmiast po przebudzeniu:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

16.Z ludźmi rozmawiam głównie na temat Internetu:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

17.Kiedy jestem na sieci, nie liczę upływającego czasu:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

18.Odczuwam nieodpartą potrzebę częstego sprawdzania poczty:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

19.Zrezygnowałem ze swoich codziennych przyjemności, aby więcej czasu spędzać na Internecie:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

 

20.Spóźniam się na spotkania z ludźmi z powodu zbyt długiego siedzenia w sieci:

A Nigdy

B Sporadycznie

C Czasami

D Często

 

 

Podlicz i zapisz na kartce ile miałeś odpowiedzi A, B, C i D.

 

 

Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i B lub tylko A lub tylko B w większości:

Nie jesteś uzależniony i Internet raczej nie zakłóca Twojego normalnego życia. Internet traktujesz jako normalne narzędzie, które ma służyć Ci pomocą w zdobywaniu potrzebnych Ci informacji. Nie uważasz Internetu za „ósmy cud świata” i nie interesuje Cię specjalnie „wirtualne życie”. Realizujesz się w życiu „rzeczywistym” i nie uważasz, że na Internet wchodzą bardziej interesujące osoby niż te, które spotykasz w innych miejscach.

 

Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i C, A i D lub B i C lub tylko C w większości przypadków: 

Jesteś pasjonatem Internetu i zaczynasz mieć z tego powodu problemy. Nie można jeszcze mówić o uzależnieniu, ale raczej o nieodpartej potrzebie łączenia się z siecią. Jesteś jeszcze na etapie, na którym możesz się kontrolować. Tak więc, ustal sobie limit czasu przebywania na Internecie i skrupulatnie go przestrzegaj. Wychodź, spotykaj się z przyjaciółmi, czytaj książki i dostrzegaj piękno otaczającego Cię „rzeczywistego” świata.

 

Jeśli odpowiadałeś najczęściej na C i D lub tylko D w większości przypadków:

Jesteś uzależniony od Internetu i nie możesz bez niego żyć. Wyraźnie widać, że nie możesz obejść się bez Internetu i z tego powodu „zawalasz” coraz więcej obowiązków w świecie „rzeczywistym”. Nie przychodzisz lub spóźniasz się na umówione spotkania, masz coraz mniej kontaktów z „realnymi” ludźmi i straciłeś umiejętność cieszenia się otaczającym Cię światem. Sytuacja jest poważna i jeśli nic z tym nie zrobisz, to stopniowo będziesz coraz bardziej oddalał się od rzeczywistości. Powinieneś zadać sobie pytanie o przyczyny spędzania takiej ilości czasu przed komputerem. Co w „rzeczywistym” życiu jest dla Ciebie tak trudne i nieosiągalne, że musisz uciekać się do szukania tego w komputerze? Warto skontaktować się z psychoterapeutą i wziąć być może udział w grupie terapeutycznej czy grupie wsparcia dla osób uzależnionych od Internetu. Pozwoli Ci to odkryć głębsze przyczyny Twojego uzależnienia i dokonać niezbędnych zmian w Twoim życiu. źródło: http://www.beka.pl/pt_internet.php