Projekt Każdy na swoją miarę

 

W roku szkolnym 2011/2012 w kl. I-III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im Pawła Hulki- Laskowskiego STO w Żyrardowie jest realizowany projekt ,, Każdy na swoją miarę” w ramach Działania 9.1 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania  9.1.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowany z EFS.

Przyznana kwota 30 000 zł jest przeznaczona na następujące zadania:

  1.  doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
  2. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, wyrównawcze, reedukacyjne

Omnibus, Łamigłowa, Klub Młodego Naukowca, Odznaka dla dzieciaka, Gimnastyka umysłu, zajęcia plastyczne

 

Unia Europejska Kapitał Ludzki