Rekrutacja do Społecznego Gimnazjum

SPOŁECZNE GIMNAZJUM im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Rekrutacja jest organizowana przez dyrektora szkoły. 
• Zapisy do gimnazjum będące formalnym zgłoszeniem wszystkich kandydatów prowadzi sekretariat szkoły. 
• Przyjęcie ucznia do klasy I gimnazjum następuje na podstawie: 

 1. wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami prowadzonej przez wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli, w terminach ustalonych z rodzicami,
 2. po podpisaniu przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia o zapoznaniu się ze statutem, regulaminem szkoły,
 3. po złożeniu pisemnego zobowiązania o uiszczaniu opłat czesnego zgodnie z wysokością zatwierdzoną przez organ prowadzący i w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

• Dyrektor może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do gimnazjum będącymi absolwentami
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie. 

• W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń. 

• Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla: 

 • rodzeństwa uczniów uczęszczających do Społecznego Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie i Społecznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Hulki –Laskowskiego STO w Żyrardowie,
 • dzieci pracowników wymienionych szkół.

• Do końca maja  każdego roku szkolnego odbywa się spotkanie kandydatów i ich rodziców z dyrektorem szkoły. Podczas spotkania
zostają ustalone terminy i zakres rozmów kwalifikacyjnych. 

• Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się do końca maja każdego roku szkolnego. 

• Wyniki kwalifikacji ogłaszane są w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji poprzez wywieszenie listy uczniów przyjętych do
gimnazjum na tablicy informacyjnej szkoły i są one ostateczne. 

• Rekrutacja uzupełniająca do klas I – III jest prowadzona przez cały rok. 

• W trakcie roku szkolnego o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka z poprzedniej
szkoły. Dyrektor w tej sprawie może zasięgać opinii pracowników pedagogicznych. 

• W razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie do szkoły ( druk szkolny)

 • Wykaz ocen z I semestru kl. VI opatrzony podpisem wychowawcy klasy
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( po zakończeniu roku szkolnego)
 •  Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu ( po zakończeniu roku szkolnego)
 •  Dwa zdjęcia
 • Ankieta ucznia wypełniona przez rodziców ( druk szkolny)
 • Oświadczenie i zobowiązanie, o których mowa w pkt 3