Świetlica

Świetlica w szkole jest czynna od zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 16.30.

Koordynatorem świetlicy jest pani Małgorzata Werens. Zajęcia świetlicowe prowadzą także inni nauczyciele SSP nr 2 STO.

Na zajęcia świetlicowe uczęszczają dzieci zgłoszone przez rodziców poprzez złożenie pisemnej deklaracji do wychowawcy klasy w pierwszym tygodniu nauki we wrześniu każdego roku szkolnego. W deklaracji należy wskazać kto jest upoważniony do odbioru dziecka ze świetlicy. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców jako upoważnienie stałe na cały rok lub jednorazowe w określonym terminie.

O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy /np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną/ rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie /z datą i podpisem/. Zgłoszenia telefoniczne nie są uwzględniane.

Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę, która odbiera dziecko.

Bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. W szczególnych sytuacjach należy telefonicznie skontaktować się z koordynatorem świetlicy.

 

Bardzo chętnie przyjmiemy gry planszowe (z wyjątkiem puzzli) oraz jednostronnie zapisane kartki do wykorzystania w świetlicy. Z góry dziękujemy.