Rekrutacja Społeczna Szkoła Podstawowa.

INFORMACJA DLA RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KOMUNIKAT

Podanie o przyjęcie do SP

Ankieta dziecka zgłaszanego do

Rekrutacja do Społecznej Szkoły Podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że na rok szkolny 2020/2021jest prowadzona rekrutacja do „Zerówki” (Szkolnego oddziału przedszkolnego).

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkolny),
 • Ankieta ucznia wypełniona przez rodziców (druk szkolny).
 • Oświadczenie i zobowiązanie, o których mowa w pkt 1 i 2.

1. Przyjęcie uczniów do klasy I następuje na podstawie:

 • wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami prowadzonej przez wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli, w terminach ustalonych z rodzicami,
 • po podpisaniu przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia o zapoznaniu się ze statutem, regulaminem szkoły,
  •  
  • Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkolny),
 • Ankieta ucznia wypełniona przez rodziców (druk szkolny).
 • Oświadczenie i zobowiązanie, o których mowa w pkt 1 i 2,
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole podstawowej.

2. Absolwenci oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie mogą
   być zwolnieni z rozmów kwalifikacyjnych.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń.

4. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

   • rodzeństwa uczniów uczących się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie 
i  Społecznym Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie,
   • dzieci pracowników szkół wymienionych w lit. a).

5. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.

6. Rozmowy kwalifikacyjne, jeśli mają miejsce, odbywają się do końca maja każdego roku szkolnego.

7. Wyniki kwalifikacji ogłaszane są w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji poprzez wywieszenie listy uczniów przyjętych do szkoły na tablicy informacyjnej szkoły i są one ostateczne.

8. Rekrutacja uzupełniająca do klas I – VIII jest prowadzona przez cały rok.

9. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka z poprzedniej
 szkoły. Dyrektor
w tej sprawie może zasięgać opinii pracowników pedagogicznych.

10. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 16.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwiększyć tę liczbę, po
 uzyskaniu akceptacji  większości rodziców uczniów danego oddziału.

11. W razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

Wymagane dokumenty:

     • Podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkolny).

Dwa zdjęcia.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druk szkolny).
     • Ankieta ucznia wypełniona przez rodziców (druk szkolny).
     • Oświadczenie i zobowiązanie, o których mowa w pkt 1 i 2.
     • Świadectwo ukończenia ostatniej klasy – w przypadku rekrutacji  do kl. II-VII (oryginał).