Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Organem założycielskim szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Organem prowadzącym – Samodzielne Koło Terenowe Nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 3.

Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 148 STO w Żyrardowie:

Teresa Piech – prezes
Dorota Widarska – wiceprezes
Anna Petelicka – skarbnik
Agnieszka Szkop – Gwiazda – sekretarz

 

LogoSTO

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

Szkoły STO charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnych, oraz bardzo ciekawą ofertą wychowawczą, uwzględniającą oczekiwania rodziców. Uczniowie w szkołach STO traktowani są podmiotowo, mają liczne zajęcia dodatkowe i nowocześnie prowadzone lekcje języków obcych, uprawiają ulubione formy sportu. Celem edukacji jest ich wszechstronny rozwój, rozbudzenie chęci do nauki, aktywności i samodzielności. Dyscypliny nie narzuca się arbitralnie, ale granice wolności są wyraźnie wyznaczone i przestrzegane.

Oprócz prowadzenia szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe organizuje szereg programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz konkursów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W programach tych staramy się przybliżyć odbiorcom polską kulturę i historię, pokazując ją na tle wszystkich nurtów wielkiej cywilizacji europejskiej. STO organizuje też szkolenia przeznaczone specjalnie dla swoich nauczycieli i działaczy, ponieważ STO to organizacja „ucząca się permanentnie”. Na polu szkolnictwa wyższego sukcesem STO jest założenie jednej z pierwszych niepublicznych wyższych uczelni w kraju – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W ciągu piętnastu lat z małej uczelni pedagogicznej przekształciła się ona w cenioną szkołę wyższą, prowadzącą na 5 kierunkach studia licencjackie i magisterskie. 
STO działa także w szkolnictwie publicznym, co wynika z przekonania, że: Szkoła pod zarządem państwowym pozostaje własnością społeczną. Rodzice, działacze STO, zakładają skuteczne Rady Rodziców i zabiegają o ich upodmiotowienie w polskim systemie oświaty.

Ostatnim osiągnięciem jest założenie Fundacji „Rodzice Szkole” mającej na celu wzmocnienie ruchu na rzecz praw rodziców w szkołach publicznych. Istotną dziedziną działalności STO są inicjatywy legislacyjne zarówno w obszarze prawa oświatowego (regulujące funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego i Rad Rodziców w szkołach publicznych), jak i dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
Członkowie STO to elita obywatelska kraju, ludzie, którzy dla dobra wspólnego, działając społecznie, bez jakichkolwiek korzyści materialnych, dbają o to, co dla demokratycznej Polski jest najważniejsze – kształcenie młodzieży światłej, twórczej i odpowiedzialnej, rozumiejącej wartości uniwersalne i patriotyczne.