Aktualności

Społeczniak STO wśród najlepszych na Mazowszu

24 czerwca 2015

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie została laureatem KONKURSU na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu ,,Moja przyszłość” wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Organizatorem Konkursu był Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W projekcie wzięło udział 600 grup.

Żyrardowskie przedsięwzięcia z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym znalazły się wśród najciekawszych projektowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim. Komisja konkursowa doceniła nasze twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do realizowanych zagadnień, dostosowane do potrzeb uczniów, efektywność w podnoszeniu i doskonaleniu kompetencji kluczowych uczestników projektu, rozbudzanie motywacji do nauki i inwestowania we własny rozwój, osobiste zaangażowanie uczestników i osób prowadzących zajęcia, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inspirowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz zaangażowanie szkoły i organu prowadzącego w realizację Projektu.

Laureaci konkursu otrzymali nagrodę finansową przeznaczoną na wycieczkę. Już we wrześniu jedziemy do Torunia!!!

Angielski realizowany w ramach projektu był połączeniem zajęć językowych z zagadnieniami ekologicznymi. Uczniowie wysuwali wnioski z licznych obserwacji i doświadczeń. Ich tematyka obejmowała między innymi eko-dom i ogród, zagadnienia związane z pochodzeniem wody
w naszych domach i metodami jej oszczędzania, odpadami i ich redukcją, źródłami energii
i sposobami jej oszczędzania, jak również zdrowy, aktywny wypoczynek. Wielką radość przyniosły uczniom zajęcia z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Jednym z nich była aplikacja Storybird do stworzenia pięknych ilustrowanych książek w języku angielskim na temat wymarzonych, ekologicznych domów.

Na zajęciach matematyczno-przyrodniczych czwartoklasiści pracowali w grupach i w praktyce realizowali zadania związane z zaprojektowaniem budowy wymarzonego EKO domu, aranżacją swojego pokoju oraz zagospodarowaniem terenu zieleni dokoła budynku. Doskonalili umiejętność zastosowania w praktyce skali liczbowej, liniowej i mianowanej, obliczania obwodów i pól prostokątów w różnych skalach, kreślenia siatek graniastosłupów, klejenia modeli brył, posługiwania się mapą oraz obliczania drogi, prędkości i czasu. Końcowym tego modułu są fantastyczne makiety działek.

Na zajęciach z poradnictwa i doradztwa dukacyjno-zawodowego uczniowie poznali Test Howarda Gardnera i wypełnili kwestionariusz do badania wielorakich typów inteligencji. Po analizach czwartoklasiści dostrzegli, że posiadają różne typy inteligencji: lingwistyczną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną i inne ich rozkłady, co może wpłynąć na zawód, który w przyszłości wybiorą. Dużym walorem zajęć były spotkania z ciekawymi ludźmi: z myśliwym z kola myśliwskiego Krogulec, z doradcą zawodowym, z geologami, meteorologami i hydrologami oraz paleontologiem. Spotkanie z Panią dietetyk z Centrum Dietetycznego Natur Hause w Żyrardowie zapewniło wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i poznanie kolejnych zawodów związanych z dbałością
o zdrowie. Warsztat pracy dziennikarza, sposób powstawania tygodnika, analiza szpalty gazety, próba pisania artykułu, tworzenia prezentacji – to efekty wizyty w szkole pani redaktor Życia Żyrardowa. Entuzjazm wzbudziło poznanie pracy polityków- posłów Johna Godsona i Beaty Rusinowskiej.
Niezwykle interesujące okazały się wycieczki dofinansowane z budżetu projektu oraz poznanie kolejnych możliwości pracy i realizacji swoich pasji.
Uczniowie zwiedzali ZOO i uczestniczyli w lekcji poświęconej płazom i gadom prowadzonej przez herpetologów. Ptaszarnia, pawilony ze słoniami, pająkami, owadami, zwierzętami wodnymi dostarczyły wiele emocji i wiedzy. W Muzeum Techniki uczestniczyli
w projekcji „Szklanej Panienki”. Wiele emocji wzbudziła prezentacja nieba w Planetarium.
Zasady i trudy pracy leśników, ogrodników, rolników, entomologów poznali na festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi w Warszawie, w Muzeum Przyrodniczo – Leśnego w Rogowie oraz arboretum i alpinarium arboretum w Rogowie.
Wizyty w komendach policji i straży pożarnej pozwoliły zrozumieć, jak trudne, niebezpieczne i odpowiedzialne zawody wykonują mundurowi.
Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia, pracowały z ogromnym zaangażowaniem i radością . Wielkim wsparciem byli rodzice uczniów, którzy mobilizowali dzieci do twórczej pracy. Miejmy nadzieję, że wyrosną nam przyszli projektanci, architekci i inżynierowie.