Menu

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

tel. 46 855 48 38

e-mail: sekretariat@stoz.pl

https://www.facebook.com

Oferta dla klas 0-III

Oferta dla klas 0-III

Organizacja

 • Kameralne klasy do 16 osobowe
 • Plan lekcji zakłada naukę od godziny 8.00 do godziny 13.30 w klasach "0"-III
 • Świetlica od 7.30 do 17.30
 • Obiady w formie cateringu

Program edukacyjny

 • Realizacja podstawy programowej na wysokim poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów
 • Aktywne metody, nowoczesne technologie, projekty edukacyjne
 • Profesjonalne zajęcia przedmiotowe prowadzone przez doświadczoną kadrę
 • Zwiększona liczba godzin z przedmiotów ujętych w podstawie programowej obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty: matematyka, język polski, język angielski
 • Bogaty wybór zajęć dodatkowych
 • Stosujemy elementy oceniania kształtującego – OK!

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole
Nauczanie dwujęzyczne
Zapraszamy do przygody z językiem angielskim

Wczesna edukacja naszych uczniów zostanie wzbogacona o elementy programu CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), tj. integracji treści programowych z językiem angielskim.

Co to oznacza?
Nauczyciel języka angielskiego będzie ściśle współpracował z wychowawcą klasy. Wspólnie będą czuwać nad tym, aby uczniowie mieli jeszcze więcej ciekawych możliwości rozwoju swoich umiejętności z zakresu języka obcego, utrwalając przy tym treści realizowane podczas edukacji przyrodniczej, matematycznej i pozostałych.
Dla przykładu: „Zajęcia o pszczołach” – główne treści dzieci poznają podczas edukacji przyrodniczej, na matematycznej rozwiązują zagadnienia dotyczące tematu, a na polonistycznej ćwiczą pisanie, czytanie o pszczółce Mai. Motyw przewodni towarzyszy uczniom przez kilka dni. Również na lekcjach języka angielskiego praca toczy się wokół uli i ich lokatorów.
Na koniec tygodnia następuje integracja i utrwalenie zebranych wiadomości podczas zajęć, na których tworzona jest anglojęzyczna prezentacja o pszczołach - nagrywany jest filmik lub przygotowywane jest przedstawienie.
Naszym celem jest jak najczęstsza i najbardziej różnorodna praca z angielskim, ponieważ wiemy, że częsty, aktywny kontakt z językiem obcym, to najlepszy sposób na jego opanowanie, co dzieciom, dzięki zabawie i ciekawym aktywnościom, przychodzi łatwo, szybko i przyjemnie.
Zwiększamy tygodniową liczbę godzin języka angielskiego, aby to szkoła była głównym miejscem aktywności dzieci.

                                                           „W świecie lektur z elementami etyki i bajkoterapii”
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, a ich uczestnikami będą uczniowie klasy pierwszej.
Formy i metody będą dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Podczas zajęć odbędzie się czytanie bajek, bajek terapeutycznych oraz zabawy z wykorzystaniem gier terapeutycznych, gry i konkursy. Dzieci podczas zajęć będą wykonywały również prace plastyczno-techniczne wykorzystując swój potencjał twórczy.
Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.
Połączenie w pracy pierwszoklasistów czytania lektur obowiązkowych i dodatkowych z realizacją zagadnień z zakresu etyki. Włączenie bajkoterapii do pracy wychowawczej klasy oraz rozwoju emocjonalnego i duchowego dzieci oraz realizacji wartości: odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność.

                                                                      ,,Kodowanie na dywanie”
Założeniem innowacji jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.
W czasie zajęć uczeń będzie rozwijał podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Zajęcia z kodowania w naszej szkole zostały zaproponowane uczniom klasy 0, I i II, gdyż w dzisiejszych czasach programowanie towarzyszy nam w codziennym życiu, możemy go szukać w każdej wykonywanej czynności. Analizując to jak np. myjemy zęby, wstawiamy wodę na herbatę, że działanie składa się z szeregu drobnych czynności, które należy wykonać. Musimy jednak pamiętać o tym, że należy je wykonywać bardzo precyzyjnie, ponieważ w innym wypadku mogłyby się nie powieść. Cechą kodowania jest uniwersalność co pozwoli na wprowadzeniu jego elementów do zajęć z zakresu edukacji matematycznej a także językowej, artystycznej czy też ruchowej. Wprowadzenie kodowania do zajęć uatrakcyjni je i podniesie ich efektywność. Zajęcia będą opierały się na aktywizujących formach pracy. Będą wykorzystywane nowoczesne technologie, m.in. do korzystanie z różnych źródeł informacji, tablica multimedialna, ozoboty, aplikacja PUZZLE AR (do rozszerzonej rzeczywistości). Uczniowie będą także korzystać z następujących pomocy dydaktycznych: mata do kodowania, obrazki – ilustracje tematyczne, obrazki – cyfry, klocki ruchu (strzałki, START, STOP), drewniane puzzle, gry logiczne przygotowane przez nauczyciela, kubeczki kolorowe, karty pracy (opracowanie własne nauczyciela). Będą realizowane różnorodne treści programowe: rytmy i sekwencje, gry logiczne, segregowanie obiektów, kubeczkowe wieże, offlinowe kody, kodowanie online, ozoboty, MaKeyMaKey.

                                                                                       ,,Miś w świecie bajek”
Założeniem planu jest uatrakcyjnienie zajęć z dziećmi, dostarczenie wielu przeżyć emocjonalnych, rozwój umiejętności językowych, a jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w ich twórczą działalność. Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej. Do wyzwalania aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci. Zajęcia mają za zadanie wspierać rozwój emocjonalny, motywować do podejmowania samodzielnych prób czytania. Kształcić i wzbogacić własną pomysłowość w różnych formach aktywności. Niezwykły świat literatury mobilizuje dzieci także do twórczości plastycznej, poprzez którą uzewnętrzniają swoje przeżycia i doświadczenia. Najpopularniejszą formą wyrażania przeżyć jest ilustracja do usłyszanego utworu.

                                                                                        ,,Zajęcia artystyczne”
Dziecku łatwiej jest wyrażać emocje, przeżycia i postrzegany świat, nie przez słowa, a przez twórczą aktywność. Głównym celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne. Uczniowie nabywają nowe umiejętności manualne, usprawniają grafomotorykę ręki, rozwijają zdolności percepcyjne.

                                                                           „Trampolina Kreatywnego Myślenia”
Matematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia.

Logiczne myślenie, czy inaczej rozumowanie, to kluczowa ludzka umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój nie tylko jednostki, ale także cywilizacji. Umysł raz rozbudzony, będzie domagać się ciągłej pożywki do działania, przez co zmusi swojego „właściciela” do samodoskonalenia i twórczego, świadomego zaangażowania. Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów, nie będzie nigdy bezbronne we współczesnym świecie. Wręcz przeciwnie, będzie zmagać się z codziennością za pomocą potężnej broni – logicznego myślenia.

„Trampolina Kreatywnego Myślenia” polega na aktywnym uczestnictwie dzieci w zajęciach z elementami gier i zabaw matematyczno-logicznych. Bazujemy na odkrywaniu, rozwiązywaniu problemów i samodzielnemu dochodzeniu do rozwiązania. Wykazujemy dzieciom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

Dzięki odpowiedniemu doborowi różnych materiałów budujemy u dzieci umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacniamy ich poczucie wartości, bezpieczeństwa, wyciszenia i akceptacji. Zabawa rozwijała ich twórcze postawy i kreatywność, myślenie przyczynowo- skutkowe, a także logiczne rozumowanie, dzięki czemu potrafią wykorzystywać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Zajęcia dodatkowe w kl. 0-III w ramach czesnego:

 • Język angielski w klasie "0" - 1 godzina tygodniowo (plus 1 godzina obowiązkowa, razem 2 godziny tygodniowo)
 • Zajęcia logopodyczne w klasie "0" - 1 godzina tygodniowo
 • Język angielski od klasy I – 2 godziny tygodniowo) plus2 godziny obowiązkowe razem 4 godziny tygodniowo)
 • Drugi język obcy od klasy II
 • „Kodowanie na dywanie” – początki programowania
 • „Warsztaty artystyczne” –różne techniki plastyczne
 • „Łamigłowa” – zagadki matematyczne, logiczne, językowe – innowacja pedagogiczna
 • ,,Trampolina kreatywnego myślenia”
 • „W świecie lektur z elementami etyki i bajkoterapią” – odkrywamy fascynujący świat literatury, dyskutujemy o wartościach, przekazujemy pozytywne wzorce zachowań.
 • ,,Miś w świecie bajek”
 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne
 • Planszówski
 • W krainie bajkowych pór roku - zajęcia plastyczne
 • Zespół wokalny
 • Zajęcia na basenie 2 godziny tygodniowo przez pół roku dla każdej z klas
 • Tening Umiejętności Społecznych

… dodatkowo płatne

 • Ukulele
 • Karate
 • Szachy
 • Język angielski- przygotowania do egzaminów Cambridge

Realizujemy szkolne projekty

 • Zielona szkoła
 • Warsztaty mydlarskie, garncarskie, pieczenia chleba
 • Lekcje muzealne, terenowe, kino, teatr, koncerty
 • Połykacze książek
 • Planuję długie życie:
  • Zajęcia dotyczące Zdrowego odżywiania – zajęcia kulinarne
 • Udział w Akcji „Pocztówkowa Szkoła”
 • Dzień Języków Obcych
 • Obchody wydarzeń dni nietypowych ( Dzień Zwierząt, Dzień Ziemi, Dzień Matematyki)
 • Czyściochowa Akademia
 • ,,No back pack Day”- dzień bez plecaka
 • Code Week – Europejski Tydzień Kodowania

Program wychowawczo- profilaktyczny

Zgodnie ze strategią STO szkole przyświęca triada wartości w wychowaniu:

odpowiedzialność – można na mnie polegać, świadomie przyjmuję na siebie zobowiązania, staram się z nich wywiązać, liczę się z potrzebami i uczuciami innych ludzi.
uspołecznienie – udzielam się na rzecz innych
dzielność – daję sobie radę z przeciwnościami losu, potrafię przyjmować porażki i podnosić się po nich, jestem człowiekiem zaradnym i aktywnym, umiem konsekwentnie zmierzać do celu, nie sprawię innym zawodu w trudnej sytuacji. 

Przyjmujemy założenie, że skuteczna obrona przed zagrożeniami wymaga zdobycia pozytywnych umiejętności i kompetencji, co stanowi nieodłączną część działań profilaktycznych. Podejmujemy działania uwzględniające założenia profilaktyki pozytywnej. Są one bardziej odpowiednie do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, a tym samym bardziej skuteczne w przeciwieństwie do działań profilaktyki defensywnej opartej na interwencjach i kontroli. Równolegle preferujemy założenia profilaktyki zintegrowanej - całościowe spojrzenie na różnorodne formy zagrożeń oraz na kompetencje życiowe, którymi powinien dysponować młody człowiek. Do działań dołączamy edukację humanitarną, której misją jest budowanie społeczeństwa otwartego, wolnego od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń .Pozytywna dyscyplina- tworzymy więzi, budujemy poczucie bezpieczeństwa. Szanujemy perspektywy ucznia, okazujemy mu zrozumienie, troskę oraz wiarę w jego możliwości. Nasi nauczyciele mają za sobą doskonalenie
w zakresie wychowania bez kar i nagród. Odkrywamy, że błędy są doskonałą okazją do nauki.

Wsparcie specjalistów

Psycholog szkolny wraz z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutami pedagogicznymi aktywnie wspierają wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Prowadzą zajęcia, konsultacje i godziny otwarte dla wszystkich potrzebujących. Dzięki tej współpracy dobrze rozumiemy wyzwania, z którymi zmagają się dzieci i rodzice na każdym etapie edukacji. Wspomagamy uczniów, by lepiej radzili sobie z wyzwaniami szkolnymi.

 www.stoz.pl

96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3, tel. 468554838, sekretariat@stoz.pl

Dowiedz się więcej! Zadzwoń. Umów się na spotkanie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-187-01-26

http://www.stoz.pl/
https://www.facebook.com/

Organ prowadzący:
Samodzielne Koło Terenowe nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Prezes:
Teresa Piech

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie